توسعه پلیمر خاورمیانه
تولید مواد شیمیایی، محصولات پلیمری و رزینی